Artikel 1: Algemene voorwaarden voor de loterij en Organisatie

 • De organisatie is in handen van de vv Foreholte statutair gevestigd aan de Sportlaan 10 te Voorhout en ingeschreven onder KvK no: 40445659
 • De opbrengsten van de loten worden volledig gebruikt voor de toekomstige aanpassingen en nieuwbouw  van de accommodatie.
 • Tenminste 40% van de totale opbrengst zal besteed worden aan het voornoemde doel.
 • De vergunning voor de loterij is op 20 december 2021 door het bestuur van de Kansspelautoriteit verleent onder no: 01.253.350
 • Indien het aantal verkochten loten niet 625 of meer is behoudt de organisatie zich het recht voor de loterij te cancelen en de kopers van de loten hun geld te retourneren. 
 • Er bestaat een mogelijkheid het lot uit te printen. 
 • De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 18 juni 2022 tijdens een daarvoor speciaal georganiseerde bijeenkomst.
 • Voor de prijsuitreiking kunnen de kopers van de loten twee digitale entreekaarten bestellen. Het betreft Twee loten per deelnemer dus niet per lot. 
 • Loten kunnen gefactureerd worden echter is niet mogelijk als sponsoring. 
 • De deelnemersadministratie van de loterij wordt gevoerd door de 90 jaar Jubileumcommissie van vv Foreholte. De accountantscontrole en het toezicht op de te voeren administratie vindt plaats door Van Wezel accountants en adviseurs te Rijnsburg. De controle op de wijze van trekking wordt uitgevoerd door Notariskantoor Voorhout te Voorhout
 • Indien noodzakelijk, behoudt De Organisatie zich het recht voor dit reglement te wijzigen. 
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist De Organisatie. 

 

Artikel 2: Voorschriften voor deelname en uitsluitingen 

 • Deelname aan de loterij staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder. Ook staat deelname open voor rechtspersonen. 
 • Elk lot wordt op naam gesteld en is niet overdraagbaar. 
 • Bij de aanschaf van (een) lot(en) dienen de gegevens van de deelnemer te worden verstrekt. De deelnemer kan een andere persoon zijn dan de persoon die het lot koopt en/of betaalt. De koper en/of betaler van het lot kan het lot cadeau geven aan een derde (indien deze derde een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder is óf een rechtspersoon) door diens gegevens in te voeren bij het bestellen van het lot. 
 • Uitgesloten van deelname zijn: De met de controle van de trekking belaste notaris van Notariskantoor Voorhout; Personen jonger dan 18 jaar.
 • Indien één van bovenstaande personen eigenaar is van een winnend lot, zal de met toezicht en trekking belaste notaris zo spoedig mogelijk overgaan tot het laten plaatsvinden van een nieuwe trekking van die specifieke prijs. Het in dit lid bedoelde lot zal niet opnieuw meedingen naar de prijzen. 

 

Artikel 3: Speelwijze 

 • Er zijn maximaal 1150 loten beschikbaar. Elk lotnummer wordt slechts eenmaal verkocht. De Organisatie kent willekeurige lotnummers toe aan iedere bestelling. 
 • De lotnummers worden per mail aan de deelnemer kenbaar gemaakt. De deelnemer ontvangt de bevestigingsmail na succesvolle afronding van het betaalproces van de loterij. Een afschrift van de bevestiging van deelname wordt opgenomen in de deelnemersadministratie. 

 

Artikel 4: Speelgeheim en Privacy 

 • De namen van deelnemers of prijswinnaars zullen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming aan een derde of derden worden bekend gemaakt. Indien de prijswinnaar zich op de avond van de trekking om deze reden niet bekend wenst te maken kan later contact opgenomen worden met de organisatie.  
 • Door aanmelding voor de loterij gaat de deelnemer ermee akkoord dat De Organisatie zijn/haar persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de loterij.

 

Artikel 5 Wijze van deelname 

 • De exploitatie van de loterij is gepland vanaf 18 januari 2022.
 • Deelnemen kan alleen door de aanschaf van (een) lot(en) via de website van vv Foreholte of via de social media (welke doorlinkt naar de website).
 • Deelname is pas definitief na succesvolle afronding van het betaalproces door de deelnemer. De deelnemer ontvangt na de betaling een bevestiging van deelname. Dit bewijs van deelname bevat de NAW gegevens van de deelnemer en wordt per e-mail gestuurd naar het door deelnemer op te geven e-mailadres. 
 • De Organisatie behoudt zich het recht voor onvolledige of onjuiste aanvragen voor deelneming uit te sluiten van deelname en geen opvolging te geven aan daarop aangegeven vragen of opmerkingen. 
 • Bij fouten en gebreken zoals druk- en zetfouten of technische verstoringen, waardoor deelname aan de loterij niet tot stand gekomen of niet mogelijk is, ontvangt degene die wilde deelnemen – op zijn verzoek of op initiatief van De Organisatie – het eventueel door hem betaalde inleggeld retour en neemt hij niet deel aan de trekking. Verdergaande aanspraken kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen jegens De Organisatie niet geldend maken. Zowel de deelnemer als De Organisatie zijn verplicht elkaar zo spoedig mogelijk van geconstateerde fouten en gebreken op de hoogte te stellen. 
 • De deelnemer dient er zorg voor te dragen dat De Organisatie beschikt over de juiste naam- en adresgegevens. 
 • Een wijziging van de door deelnemer verstrekte gegevens – bijvoorbeeld een adreswijziging of de wijziging van emailadres – kan alleen per e-mail aan De Organisatie worden doorgegeven. Deelnemers ontvangen een bevestiging per e-mail van een door hen opgegeven wijziging. 
 • Een adreswijziging ontvangen door De Organisatie resulteert in een wijziging in de deelnemersadministratie. 
 • Deelname aan de loterij valt niet onder de bescherming vanuit de Wet Koop op Afstand. Indien en voor zover noodzakelijk doet de deelnemer, door acceptatie van deze voorwaarden, afstand van zijn recht op 14 dagen bedenktijd. 
 • De Organisatie is gerechtigd om de deelname geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen in elk van de volgende gevallen: 
 1. Kennelijke wilsonbekwaamheid aan de zijde van een deelnemer waardoor de betreffende deelnemer er niet in slaagt zijn deelname zelf te beëindigen;
 2. Onbetamelijk gedrag jegens De Organisatie; C. (Een redelijk vermoeden van) misbruik of fraude. De deelnemer zal van de beëindiging per e-mail op de hoogte worden gebracht via de door deelnemer verstrekte gegevens. De Organisatie zal vervolgens zorgdragen voor terugbetaling van de inleg aan de betreffende (rechts)persoon.

 

Artikel 6: Inleg 

 • De kosten van één lot – ook inleg genoemd – zijn EUR 90,00 (zegge: negentig euro). 

 

Artikel 7 De Trekking 

 • Om de winnende lotnummers te bepalen, vindt eenmaal een trekking plaats.
 • De trekking vindt plaats onder notarieel toezicht. Van de trekking wordt, door de met het toezicht op trekking en bepaling van het winnende lot belaste notaris, procesverbaal opgemaakt.  
 • De trekking is openbaar voor alle kopers van loten gehouden in het clubgebouw van vv Foreholte. 
 • De notaris ten overstaan van wie de trekking en bepaling van het winnende lot geschiedt, is gerechtigd om, indien zij daarbij enige onregelmatigheid constateert of veronderstelt, de trekking ongeldig te verklaren en onverwijld een nieuwe trekking te doen plaatsvinden. 
 • Bij de trekking worden de prijzen in oplopende volgorde getrokken volgens het prijzenschema, beginnend bij de 90ste prijs en eindigend bij de hoofdprijs 
 • De winnende lotnummers gaan niet terug in de pot. Per lotnummer kan derhalve slechts één prijs worden gewonnen. 
 • Uitsluitend lotnummers waarmee geldig deelgenomen wordt, kunnen prijswinnend zijn. 

 

Artikel 8 Prijzenpakket en uitkering prijzen 

 • Het totale prijzenbedrag bedraag € 49.500,-
 • Deelnemers dingen mee naar prijzen in natura en in geld. De te winnen prijzen en de win kans worden vermeld via de website van vv Foreholte. 
 • De trekking van de prijzen is gepland op 18 juni 2022. 
 • De Organisatie maakt binnen een week na de trekking de winnende lotnummers en de daarbij behorende prijzen bekend, door publicatie daarvan via de website www.foreholte.nl en via de social media en fysiek in het clubhuis. Ook wordt contact met de winnaars opgenomen via de door de deelnemer verstrekte contactgegevens. 
 • De gewonnen prijzen zullen door De Organisatie zo spoedig mogelijk worden uitgereikt/uitbetaald. Prijzen in natura worden, indien mogelijk en van toepassing, overhandigd en/of afgeleverd op het bij De Organisatie bekende adres. Indien de contactgegevens niet blijken te kloppen wordt door De Organisatie verdere actie ondernomen om de juiste gegevens te achterhalen. 
 • Prijzen in natura kunnen ingewisseld worden voor geld. 
 • Verzendkosten van prijzen in natura komen voor rekening van De Organisatie. 
 • De aangifte voor kansspelbelasting wordt door de organisatie voor de deelnemer gedaan en wordt betaald vanuit het brutoprijzengeld. Eventueel verschuldigde inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of andere belasting dan kansspelbelasting en overdrachtsbelasting zijn voor rekening van de prijswinnaar(s). 
 • Aan de door De Organisatie gepubliceerde uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend en deze zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en/of typefouten. 

 

Artikel 9 Bezwaren 

 • Bezwaren over het niet of verkeerd toekennen van een prijs – waaronder ook het toekennen van een te lage prijs – moeten – op schrift en beargumenteerd – binnen één week na bekendmaking van de trekking waartegen wordt geageerd in het bezit zijn van De Organisatie. Na de termijn van één week kan geen bezwaar meer worden ingediend. 
 • Indien het bezwaar door De Organisatie wordt afgewezen en de deelnemer het daarmee niet eens is, zal de met het toezicht op de desbetreffende trekking belaste notaris als bindend adviseur over tijdig ingediende bezwaren beslissen, zulks tenzij degene die reclameerde binnen 7 dagen nadat hij dat deed aan De Organisatie te kennen heeft gegeven ervoor te kiezen over zijn bezwaar door de daartoe bevoegde rechter te laten beslissen. 

 

Artikel 10: Uitstel of afgelasting 

 • De Organisatie is gerechtigd een trekking af te gelasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen of indien de opbrengst van de loterij onvoldoende kostendekkend is. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op vv Foreholte.
 • Bij definitieve afgelasting van de loterij zal de door de deelnemers betaalde inleg worden terugbetaald, tenzij de deelnemer bij aanschaf van het lot heeft aangegeven zijn inleg in dat geval te willen doneren. 

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid 

 • Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor vertraging dan wel fouten in de geautomatiseerde aanmelding van deelname, het weg- of zoekraken van ingevulde elektronische formulieren, mededelingen van en aan hen tijdens het verzenden daarvan via internet of anderszins elke aansprakelijkheid van De Organisatie is uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal e.d. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door De Organisatie voor schade direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van De Organisatie liggende omstandigheden. Dit geldt eveneens voor de door De Organisatie gepubliceerde uitslagen. 
 • De Organisatie is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van de betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen. 
 • De Organisatie is niet aansprakelijk voor mogelijke financiële gevolgen van het winnen van een prijs, waaronder begrepen de heffing van inkomstenbelasting (vermogensrendementsheffing) of vennootschapsbelasting. 
 • De Organisatie is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitgifte van prijzen in natura. 
 • De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade voor deelnemers veroorzaakt door het niet handelen in overeenstemming met dit reglement. 

 

Voorhout, 18 januari 2022